The recent project that need supporters: ผลงานที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งกำลังหาผู้สนับสนุนค่ะ

This is the recent project we are working now and we need the supporter or sponsor in order to complete it. It is quite a big scope and need time and dedication to do it. Daddy plans that as there is a lot of content and it will take long time. We will divide the work into 4 parts (4 applications) and will continue to complete all 4 parts during the period of 1 year with total budget 10,000 USD. Anyway, if we can raise for more than 35,000 USD, we intend to release the application for free. Our crowdfunding campaign via Indiegogo should be launched soon, we will keep you all updated


นี่คือผลงานล่าสุดที่คุณพ่อและคุณลูกกำลังช่วยกันทำอยู่ในขณะนี้ค่ะ เรากำลังต้องการทุนสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณในการทำให้ผลงานแล้วเสร็จค่ะ งานตัวนี้เป็นงานที่เนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควร ซึ่งต้องใช้ทั้งเวลาและความเสียสละเพื่อทำให้สำเร็จ จริงๆ คุณพ่อตั้งเป้าไว้ว่าด้วยความที่เนื้อหาเยอะ เวลาการทำงานต้องใช้เวลานาน เราจะแบ่งงานเป็น 4 ส่วน (4 แอปพลิเคชัน) แต่ก็จะทำต่อเนื่องกันให้เสร็จทั้ง 4 ส่วน ในระยะเวลา 1 ปี เราตั้งงบไว้ 10,000 US Dollar สำหรับการทำงานให้ครบทั้งหมด แต่หากว่าเราสามารถระดมทุนได้เกิน 35,000 US Dollar เราตั้งใจว่าจะปล่อยผลงานให้สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีค่ะ แคมเปญระดมทุนของเราผ่านทาง Indiegogo น่าจะเปิดตัวเร็วๆ นี้ แล้วจะอัพเดทนะคะ


The other project that my son and his daddy are working together on our own budget.

นี่เป็นอีกงานหนึ่งที่คุณลูกชายกับคุณพ่อกำลังช่วยกันทำด้วยงบประมาณของเราเองค่ะ
Comments

Popular posts from this blog

How I started to teach my son: เริ่มสอนลูกอย่างไรดีนะ

Decision Making: การตัดสินใจ

The useful application that I’ve been using: แอปพลิเคชันที่เคยใช้ค่ะ